หลักการพื้นฐานนโยบายความเป็นส่วนตัวของสำนักพิมพ์ศิริราช

          นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักพิมพ์ศิริราช สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ia_rm/rule_detail.asp?id=40
          สำนักพิมพ์ศิริราชจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์จากท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้และเปิดเผยข้อมูล ต่อการดำเนินการ ได้แก่ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งหมายรวมถึง ผู้ให้บริการ Payment gateway หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์สินค้าของสำนักพิมพ์ศิริราช, การตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน และการติดต่อสอบถามพัฒนาการบริการ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สำนักพิมพ์ศิริราชจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเท่านั้น 
          ในกรณีที่ท่านประสงค์จะถอน ยกเลิกความยินยอม ระงับการใช้ข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล sirirajbooks@gmail.com        

การโฆษณาสินค้าของสำนักพิมพ์ศิริราช

          หากท่านมีความประสงค์จะโพสต์รูปภาพสินค้าของสำนักพิมพ์ศิริราช และ/หรือ ใช้ข้อความบรรยายสินค้า โดยไม่นำรูปภาพสินค้าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด และไม่ทำให้สำนักพิมพ์ศิริราชเสียหายหรือเสียชื่อเสียง หากท่านได้มีการโพสต์รูปภาพหรือใช้ข้อความบรรยายเกินกว่าการใช้งานวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อสำนักพิมพ์ศิริราช ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

ความยินยอมรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของสำนักพิมพ์ศิริราช

          ท่านยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ความยินยอมนี้

รายละเอียดการติดต่อ

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

          สำนักพิมพ์ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดี 
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
          เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
          กรุงเทพ 10700
          อีเมล sirirajbooks@gmail.com
          โทรศัพท์ 0 2419 2858