ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

มะเร็งเป็นโรคที่หลาย ๆ คนหวาดกลัว สืบเนื่องจากในทางสถิติโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของประชากรโลกและพบได้ในทุกเพศทุกวัย จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก ส่วนสาเหตุการเกิดมะเร็งนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก และจากพันธุกรรม ซึ่งอาจเป็นการกลายพันธุ์แต่กำเนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังและมีโอกาสสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่ามะเร็งเป็นโรคที่คาดเดาและป้องกันได้ยากถึงแม้จะมีปัจจัยภายนอกบางประการที่อาจหลีกเลี่ยงได้ ปัจจุบันความรู้และวิทยาการทางการแพทย์รวมถึงการรักษามะเร็งมีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ทำให้การรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่นำมาสู่การพัฒนาการรักษาแนวทางใหม่ ๆ เกิดจากการที่แพทย์และนักวิจัยร่วมมือกันค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็งอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความรู้ความเข้าใจในกลไกที่เกี่ยวข้องกับพยาธิกำเนิดของมะเร็งมากขึ้น ทำให้ทราบว่ามะเร็งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากเพียงใด ซึ่งนำมาสู่การออกแบบการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการมุ่งเป้าการรักษาไปที่ชีวโมเลกุลเป้าหมายที่เป็นเบื้องหลังของมะเร็งและพฤติกรรมที่รุนแรงของเซลล์มะเร็ง และการออกแบบการรักษาในรูปแบบของการแพทย์จำเพาะบุคคลในอนาคต 

 

หนังสือชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็งโดยใช้ภาษาที่กระชับและจัดทำภาพประกอบเนื้อหาจำนวนมากเพื่อสรุปเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแม้กับผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ผู้เขียนพยายามเชื่อมโยงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่หลากหลายให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานของลักษณะเด่นของเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ 10 ประการ และให้ข้อมูลเจาะลึกในเชิงกลไกระดับโมเลกุลและวิถีสัญญาณที่ควบคุมโมเลกุลต่าง ๆ โดยเฉพาะในกระบวนการที่เป็นจุดวิกฤติของการเกิดมะเร็งและการลุกลามของมะเร็ง อาทิ กระบวนการก่อมะเร็ง และกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ เข้ากับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งซึ่งกำลังได้รับความสนใจศึกษาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในแง่ของการเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งและพฤติกรรมรุนแรงต่าง ๆ ของเซลล์มะเร็ง รวมถึงการดื้อต่อการรักษา นอกจากนี้ผู้เขียนยังรวบรวมแนวทางการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ยาชีววัตถุ สารโมเลกุลขนาดเล็ก และเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง พร้อมทั้งอภิปรายแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบการรักษาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นนักวิจัยและนักศึกษาเข้าใจองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการพัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งแบบใหม่ต่อไป เพราะเซลล์มะเร็งเองไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและกลายพันธุ์ และเพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เข้าใจหลักการในการออกแบบยามะเร็งแบบมุ่งเป้า ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการเลือกใช้ยาและการบริหารยาที่เหมาะสม

คงเหลือ
ธรรมดา 45 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0