โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่พบไม่บ่อยแต่นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในช่วง 20 ปีมานี้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาอย่างมาก ทั้งด้านกลยุทธ์การรักษาและการรักษาด้วยยาต้านโรครูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดําเนินโรค (disease modifying anti-rheumatic drugs) โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับพยาธิกําเนิดเพื่อพัฒนายาต้านโรครูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดําเนินโรคแบบมุ่งเป้าตามพยาธิกําเนิด ทําให้ผลลัพธ์ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ประสบความสําเร็จอย่างมาก ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะโรคสงบมากขึ้นประสบกับภาวะทุพพลภาพลดลง และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดทําหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญทางคลินิกในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สําหรับอายุรแพทย์โรคข้อ อายุรแพทย์ที่สนใจโรคข้ออักเสบ แพทย์ประจําบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์แพทย์ประจําบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ออร์โธปดิกส์ ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเพิ่มพูนความรู้

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาทางระบาดวิทยาพยาธิกำเนิดลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยและการรักษา รวมทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะจําเพาะ ได้แก่ ผู้ป่วยที่เตรียมเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ผู้นิพนธ์ศึกษาที่สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจนถึงความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับขณะไปศึกษาต่อด้านโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นสถานที่ที่นอกจากเปิดโอกาสให้ผู้นิพนธ์ได้ศึกษาและทํางานวิจัยเฉพาะทางด้านโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ใน Early arthritis clinic แล้วยังทำให้ผู้นิพนธ์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโทด้านระบาดวิทยา รวมทั้งมีประสบการณ์การทําแนวเวชปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ทั้งของประเทศแคนาดาและสหภาพยุโรปในโครงการ 3-E Initiative ทําให้มีความรู้และประสบการณเพิ่ม เติม จนสามารถนำมาต่อยอดการดำเนินงานวิจัยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในประเทศไทยและการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติโดยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยอีกด้วย ผู้นิพนธ์ยังได้สอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ จากการดูแลรักษาผู้ป่วย การเรียนการสอนและการวิจัยในผู้ป่วยชาวไทยในหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากการปฏิบัติและการดูแลรักษาผู้ป่วยในต่างประเทศหรือในงานวิจัยบางประการ อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ เรียนเชิญพันเอกพงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน อาจารย์ประจําหน่วยรูมาติก แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ให้ร่วมนิพนธ์เรื่อง “การตรวจภาพรังสีวินิจฉัย” และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล อาจารย์ประจําสาขาวิชาภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยา และโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ร่วมนิพนธ์เรื่อง “การตรวจซีโรโลยี” เพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในนามของคณะผู้นิพนธ์หนังสือเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นอย่างดี และสามารถนําความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น หากมีข้อบกพร่องประการใดทางผู้นิพนธ์ขอน้อมรับ เพื่อนําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คงเหลือ
ธรรมดา 19 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0