อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล เล่ม 2 (Occupational Health and Safety in Hospital, Volume 2)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

“อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล เล่ม 2 จากบทเรียนสู่แนวปฏิบัติ” เป็นการนำหลักการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสารเคมี รังสี ชีวภาพ ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ การสุขาภิบาลอาหาร การบาดเจ็บจากการทำงาน และการบริหารจัดการความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ที่เกิดจากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา นำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อถ่ายทอดแนวทางการทำงานอย่างปลอดภัยให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เนื่องจากในการปฏิบัติงานนั้นมีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

ดังนั้น งานอาชีวอนามัย จึงได้จัดทำหนังสือ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล เล่ม 2 จากบทเรียนสู่แนวปฏิบัติ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย หรืออาชีวอนามัยในสถานพยาบาลต่างๆ และผู้สนใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี อันจะนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

คงเหลือ
ธรรมดา 12 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0