สำนักพิมพ์ศิริราชขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขนส่งและความบกพร่องจากการผลิต สำนักพิมพ์ศิริราชยินดีรับเปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าและคืนเงินเข้ามาที่สำนักพิมพ์ศิริราชภายใน 15 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1.    ได้รับสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า
2.    สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยท่านต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้าหรือจากการจัดส่ง

โดยใช้หลักฐานในการเปลี่ยนสินค้า ดังนี้
1.    สาเหตุของการขอเปลี่ยนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า)
2.    หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า
3.    รูปถ่ายที่แสดงถึงสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย

เงื่อนไขการคืนเงิน

1.    ชำระเงินซ้ำในใบสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน
2.    เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการชำระเงิน
3.    ชำระเงินเกินกว่ามูลค่าของใบสั่งซื้อสินค้า

โดยใช้หลักฐานในการขอคืนเงิน ดังนี้
1.    สาเหตุของการขอคืนเงิน (ตามเงื่อนไขการคืนเงิน)
2.    หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า
3.    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.    สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนา
5.    หลักฐานการชำระเงิน
       5.1    กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชี สำเนาหรือภาพถ่ายของสลิป/หลักฐานการโอนเงิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
       5.2    กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต สำเนาเอกสารยืนยันการตัดยอดเงินบัตรเครดิต พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

          ส่งหลักฐานในการเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงินที่อีเมล sirirajbooks@gmail.com และ สำนักพิมพ์ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 โทร 0 2419 2858