การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด (The Essentials in Perioperative Neurocognitive Disorders)

Wishlist: (0)

การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดในช่วงก่อน และหลังการผ่าตัด (Perioperative neurocognitive disorder, PND) ซึ่งเป็น ภาวะแทรกซ้อนที่มีความสำคัญที่เกิดในช่วงการผ่าตัดโดยเฉพาะหลัง

ผ่าตัดและมักเกิดกับประชากรผู้สูงอายุ ภาวะ PND นี้มีผลต่อการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและทีสำคัญมี ความสัมพันธ์กับการลาออกจากงานที่เร็วขึ้นและอัตราตายที่สูงขึ้น

PND จึงเป็นภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่ควรได้รับการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งด้านการหา ปัจจัยเสี่ยง การหาแนวทางป้องกันและ การรักษาหรือควบคุมไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้น

   

Remain
ธรรมดา 18 item(s)

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0