ภาวะหมดระดูจากการผ่าตัด Surgical Menopause

Wishlist: (0)

ตำราพื้นฐานประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางความรู้พื้นฐานสำหรับแพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลสตรีกลุ่มนี้ ให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญกาสถานการณ์ของภาวะหมดระดูจากการผ่าตัด ผลกระทบต่อสตรีกลุ่มนี้ในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสตรีไทยมีอายุยืนยาวขึ้นมาในปัจจุบัน

剩余
ธรรมดา 8 item(s)

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0