สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อย

Wishlist: (0)

ตำราสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อยเล่มนี้เป็นผลจากความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการวินิจฉัยและดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในเด็กไทย ตลอดจนภาวะฉุกเฉินของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ผู้นิพนธ์และบรรณาธิการได้พยายามทำหนังสือให้อ่านง่าย สะดวกในการค้นหาประเด็นที่ต้องการ และถูกต้องตามหลักวิชาในปัจจุบันมากที่สุด ตลอดจนมีตัวอย่างผู้ป่วยให้ศึกษาเพิ่มเติมท้ายบทเพื่อความเข้าใจ การใช้ภาษาไทยยึดศัพท์แพทยศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก แต่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือทับศัพท์ในหลายที่ เพื่อความเข้าใจของผู้อ่านและไม่ยืดยาวเกินจำเป็น

剩余
ธรรมดา 1 item(s)

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 500.00
  剩余宝贝